Co należy wiedzieć o obsłudze prawnej?

Dotrzymuję wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa. Reprezentowanie interesów mogę rozpocząć w momencie, gdy moja relacja z Klientem oparta będzie na wzajemnym zaufaniu. Radca prawny zobowiązany jest dochować tajemnicy odnośnie wszystkiego, o czym do wiedział się z w związku z prowadzoną sprawą lub udzielonej pomocy prawnej. Tajemnica zawodowa obowiązuje również po ustaniu zlecenia.

Zapewniam ochronę w razie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Nie podejmuję się prowadzenia sprawy lub powstrzymuję się od dalszego działania, jeśli występuje, bądź może wystąpić sprzeczność pomiędzy interesami Klientów kancelarii. Nie udzielam porad prawnych ułatwiających popełnienie przestępstwa. To samo tyczy się pomocy mającej na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.
Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług prawnych, a jednocześnie, dla bezpieczeństwa Klientów, jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, które powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Wiem, jak ważne jest dla Państwa szybkie przekazywanie informacji odnośnie postępów w sprawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich Klientów, porad prawnych oraz konsultacji mogę udzielić za pośrednictwem wszystkich współczesnych środków komunikacji – email, telefon, SMS. Standardem działania kancelarii prawnej w Chorzowie jest bieżące informowanie Klienta o stanie sprawy i w miarę potrzeby konsultowanie podejmowanych działań.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>